رشد+اقتصادی

فهرست مطالب

رشد اقتصادی ۹/۵ درصدی با نفت و ۱/۴ درصدی بدون نفت در شش ماهه اول سال

نتایج حساب‌های ملی فصلی در شش ماهه نخست امسال حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی۳ر۴ درصد، گروه صنایع و معادن ۵ر۹ درصد (شامل استخراج نفت خام و گاز‌طبیعی ۳ر۱۸ درصد، سایر معادن منفی ۹ر۱ درصد، صنعت ۸ر۳ درصد، انرژی ۲ر۸ درصد و صنعت ساختمان ۷ درصد) و گروه خدمات ۸ر۴ درصد نسبت به شش ماهه اول پارسال رشد داشته اند.
محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در شش ماهه اول امسال به رقم ۳۶۶۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۳۱۳۶ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در مدت مشابه پارسال با نفت ۳۴۵۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۳۰۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است که نشان از رشد ۹ر۵ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۱ر۴ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول امسال دارد.
محاسبات در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری و گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه