1

فهرست مطالب

عملکرد تعاونی تسفا در سال ۹۷

گزارش عملکرد تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان

از بین ۱۰ مشتری اول تسفا در سال ۱۳۹۷:
۶ سهامدار
۱ پروژه
۲ مشارکت
۱ بازاری بوده اند.

 

از بین ۳ مشتری اول تسفا در سال ۱۳۹۷ :
۲ سهامدار
۱ پروژه بوده اند.

 

از کل مشتریان تسفا در سال ۱۳۹۷:
۱۸ ٪ سهامدار
۱۰ ٪ همصنفی
۴۲ ٪ پروژه
۵ ٪ مشارکت
۲۵ ٪ بازاری بوده اند.

از کل کارخانجات سهامدار تسفا درسال۱۳۹۷:
۶۵ ٪ خرید کرده اند.
۱۵ ٪ غیر فعال بوده اند
۲۰ ٪ خرید نکرده اند.

 

 

فروشگاه