2

فهرست مطالب

دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

 

بسمه تعالی

شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان  شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت  اول

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که راس ساعت ۱۹ روز سه شنبه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ در سالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون واقع در تهران خیابان فاطمی غربی –پلاک ۳۰۹ تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .

عضو متقاضی باید حداکثر۴ ۲ ساعت قبل از برگزاری مجمع بهمراه نماینده خود و با دردست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین برگه ورود به مجمع عمومی  فوق العاده نوبت اول برای نماینده صادر گردد .

دستور جلسه :

  • افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طی سه سال

( افزایش از محل مطالبات سهامداران – سود تقسیم نشده و آورده نقدی شرکاء )

  • تغییر در مفاد اساسنامه بشرح ذیل:

الف) تطبیق اساسنامه جدید با آخرین تغییرات

ب )تغییر در ماده ۵ تبصره ۱ و ۲ و سهام ممتاز

ج) تغییر در ماده ۲

د) تغییر در ماده ۳۲

  • ضمنا یاد آوری میشود این مجمع با حضور حداقل دو سوم از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء ( اعم از غائب و مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر خواهد بود

ابوالفضل کدخدازاده

نایب رئیس هیئت مدیره

 

 

فروشگاه