کارشناس فروش

فهرست مطالب

کارشناس سیستم ها و روش ها

شرایط احراز

 • توسعه و پیاده سازی سیستم های مدیریت بر اساس بهترین شیوه ها.
 • مهندسی مجدد دوره ای و مستمر، بررسی و عیب یابی فرآیندهای شغلی
 • شناسایی، توسعه، ایجاد و اصلاح فرآیندها و روش های مناسب و مؤثر.
 •  ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی برای اصلاح فرآیندها، روش ها و سیستم های مورد استفاده برای انطباق با اهداف، ماموریت ها و وظایف محوله.
 • ارائه خدمات مشاوره ای برای واحدهای شرکت در فرآیندها، روش ها و سیستم های تجاری.
 • شناخت و استفاده از رویکردهای ارتقاء سازمانی و مدیریت کیفیت.
 • تدوین و تنظیم دستورالعمل ها، بخشنامه ها و پروتکل های لازم با همکاری سایر حوزه های تخصصی شرکت.
 • نظارت بر انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه. ارائه پیشنهادات لازم و پیگیری نتایج.
 • گزارش در مورد/در مورد عملکرد سیستم.
 • اطمینان از عملکرد صحیح الزامات سیستم مدیریت کیفیت.
 •  رویه های حسابرسی و خودارزیابی بر اساس مدل های تعالی.
 • تهیه گزارش های مدیریتی.
 • تشکیل جلسات برای شناسایی و حل مشکل
 • آموزش و هدایت جهت اطمینان از اثربخشی روش ها
 • پالایش و نظارت بر اجرای رویه ها در سازمان.
 • شناسایی و مدیریت ریسک های سازمانی.
 • اتوماسیون کردن فرآیند های سازمان و نظارت بر اجرا و پیاده سازی سیستم های اداری
 • آشنا به تحلیل و آنالیز داده ها
 • Power Bi
 • SQL

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه