1مجمع فوق العاده

فهرست مطالب

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ در آدرس قانونی شرکت طبق آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برگزار گردید.

ابندای جلسه آقای نظری از طرف مقام دعوت کننده با توجه به رسمیت جلسه نسبت به افتتاح جلسه اقدام نمودند
هیت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
۱- آقای علیرضا زرین نژاد نماینده شرکت زرین سوله جم به عنوان رئیس جلسه
۲- آقای ابوالفضل کدخدازاده نماینده شرکت پوشش فلزی ایران به عنوان ناظر
۳- آقای اسمعیل فتح خانی سهامدار به عنوان ناظر
۴- آقای سید شمس الدین سید صدر نماینده شرکت پای بند صدر سازه به عنوان منشی

انتخاب و سپس دستور جلسه توسط سید شمس الدین سید صدر مطرح و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
تصویب اساسنامه جدید تعاونی (ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار)

تایید شرکت های اقماری و تامین سرمایه آن

تعداد و ترکیب حاضرین و آرا در جلسه به شرح زیر میباشد:

اشخاص حاضر: ۸۳.۵ درصد

آرای موافق: ۸۲.۵ درصد

آرای مخالف: ۱ درصد

اشخاص غایب: ۱۶.۵ درصد

در پایان با پیشنهاد هیئت مدیره نسبت به تصویب اساسنامه جدید مجمع موافقت شد. همچنین با پیشنهاد هیئت مدیره نسبت به تائید شرکت های اقماری و تامین سرمایه مورد نیاز آنها مجمع موافقت نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه